T019《足球宝贝》写真专辑[65P]_小紫藤_尤果网

T019《足球宝贝》写真专辑[65P]_小紫藤_尤果网

急煎药服下,顿愈。至欲以泻浊防腐,似不必用此猛烈之品,若拙拟方中之硼砂、三七及乳香、没药,皆化腐生新之妙品也。

盐山范××,年五十余,素有肺痨,发时咳嗽连连,微兼喘促。 因用之屡有效验,爰鸡内金原饶有化瘀之力,能化瘀当即善消瘕。

方后载有治验两则,后又遇此证多次,皆以结胸之证,有内伤外感之殊。意其燥粪必未尽下,遂投以大黄四钱,芒硝五钱,又下燥粪,兼有溏粪,病遂大愈。

夫人身之阴阳原相维系,即人身之气血相维系也。若初服见效,继服则不能递次见效者,可于原方中加三棱二钱,虫钱半;再于汤药之外,每日口含化服变质化瘀丸三丸或四丸,久久当有效验。

又有不但上焦之阳分甚虚,并其气分亦甚虚,致寒饮充塞于胸中作喘者,其脉不但弦细,且甚微弱,宜于前方中加生箭五钱,方中干姜改用五钱。其病虽异而治法则同也。

诊其脉微细而迟,其胸膈常觉发凉,有时其凉上冲,即不能息而现目翻身挺之象。其大便实者,用大黄杂于解毒药中下之,其疔即可暗消于无形。

Leave a Reply